Folkehøgskolen fra A til Å

Bedriftshelsetjeneste
Beredskapsplan

Internkontrollforskriften § 5

Forskrift om brannforebyggende tiltak 

Beredskapsavtale med Sjømannskirken (2014)

Samfunnssikkerhetsinstruksen

Sikkerhetsloven

Utdanningsdirektoratet: Veileder for forebygging av alvorlige hendelser i skole 

Veiledning for universitets- og høgskolesektoren: Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme.

Beredskapsrådet:  Ny (2022) veileder i risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) for kunnskapssektoren.

Eksempel på beredskapsplan:

Byggesaker

Folkehøgskoleråd-rundskriv 11/22: Husleietilskudd - retningslinjer

Bærekraftig utvikling i
folkehøgskolen

Folkehøgskole-rundskriv 13/19: Felles styrevedtak om bærekraftig utvikling i folkehøgskolen

Folkehøgskolerådets ressursside om folkehøgskolenes bærekraftvedtak