Folkehøgskolen fra A til Å
Seksukersregelen - 
Skoleavbrudd

En kompensasjonsordning for tapt skoleplass som ikke kan erstattes av ny elev.

Folkehøgskolene har hatt en felles ordning hvor elevene ved opptak er gjort kjent med at dersom de sier opp skoleplassen like før skolestart eller slutter i skoleåret, må de betale for 6 uker etter oppsigelsen. Dette skal være kompensasjon for skolen for tapte inntekter for en skoleplass for resten av året. Noen skoler gjør unntak ved sykdom og når elevplassen har vært erstattet av ny elev eller av andre grunner.

Selvevaluering - kvalitetssikring og kvalitetsutviling

Lov om folkehøyskoler § 2 h: Vilkår for tilskudd

Forskrift til lov om folkehøyskoler § 14: Kvalitetsutvikling

Utdanningsdirektoratet: Tavla- tilskudd.

Frist for innlevering av selvevalueringsrapport er 1. juni

Folkehøgskoleforbundet (FHF) / Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF):

Generell tilbakemelding på selvevalueringsrapportene 2020-2021

Sikkerhetsrutiner utenlandsreiser - friluftsliv

kommer

Skatt på drift

Folkehøgskoleråd-rundskriv 4/22: Diverse frister i 2022

Mer kommer

Skoleavbrudd - lån

Lånekassen: Forsinkelse, avbrudd og endring i utdanningen

Skoleår

Forskrift til lov om folkehøyskole § 2 og § 7: Definisjoner; Rapportering av elevtall

Navi regner fraværsprosenten ut fra 190 dager, slik reglementet tilsier.

Sommerdrift og mva.

kommer

Sosialpedagogisk arbeid

Lov om folkehøyskoler § 2 og § 5a: Definisjoner; Læringsmiljø

Forskrift til lov om folkehøyskoler § 6: Internat

Odelstinget-debatten 2002

NOU 2001: 16 Frihet til mangfold - om folkehøgskolens rammevilkår

 

Lærernes avtale om arbeidstid:

Virke: Særavtale for undervisning

KSSæravtale for undervisning

Statistikk Navi Sentralbase

Navi Sentralbase: Data om virksomheten ved alle landets folkehøgskoler.

Statsbudsjettet

Regjeringen: Statens bidrag til drift av folkehøgskolene blir hvert år fastsatt i statsbudsjettet.

Statstilskudd
Stillinger og lønn i folkehøgskolen

Folkehøgskoleråd-rundskriv 4/21: Stillinger og lønn i folkehøgskolen

Stipend for ansatte ved folkehøgskolene
Stipend fra Lånekassen

Lånekassen: Lån og stipend for folkehøgskole

Et folkehøgskoleår er godkjent for fullt lån og stipend og skal ikke ha avkortning selv om skoleslutt er i mai. Lånekassen skal se bort fra den generelle regelen om sluttdato i juni.

Etter hvert skoleår skal skolen rapportere inn til lånekassen.

Folkehøgskoleråd-rundskriv 10/17Fravær og omgjøring av utdanningslån til stipend for folkehøgskoleelever

Stipendiat

Folkehøgskoleråd-rundskriv 6/21: Elevstipendiater

Folkehøgskoleråd-rundskriv 12/22: Elevstipendiat i folkehøgskolen - et lærerikt og nyttig år

Elevstipendiatene - et pedagogisk grunnarbeid  (Abelsen, 2010). Et grunnlagsdokument.

Storvøling

Folkehøgskoleråd-rundskriv 11/22: Husleietilskudd - retningslinjer

Studentbevis

Kommer

Studiestøtte
Studietillatelse

 
Studieturer

Rundskriv F-005-04: Studieturer som del av langkurs ved folkehøyskolene

Styrearbeid

Lov om folkehøyskoler § 2 f, § 5 og § 5 a: Vilkår for tilskudd; Organ for behandling av disiplinærsaker. Klageadgang; Læringsmiljø

Sykemeldte, oppfølging

NAV: Sykemelding og sykepenger

Særattestasjon

Utdanningsdirektoratet: Særattestasjon for folkehøyskoler

Utdanningsdirektoratet: Tavla - tilskudd

Særavtale for undervisning

Virke: Særavtale for undervisning

KS: Særavtale for undervisning

Særskilt inntak i folkehøgskolen
Særtilskudd

Utdanningsdirektoratet: Særtilskudd til folkehøgskoler i Norge