top of page
Folkehøgskolen fra A til Å
Seksukersregelen - 
Skoleavbrudd

En kompensasjonsordning for tapt skoleplass som ikke kan erstattes av ny elev.

Folkehøgskolene har hatt en felles ordning hvor elevene ved opptak er gjort kjent med at dersom de sier opp skoleplassen like før skolestart eller slutter i skoleåret, må de betale for 6 uker etter oppsigelsen. Dette skal være kompensasjon for skolen for tapte inntekter for en skoleplass for resten av året. Noen skoler gjør unntak ved sykdom og når elevplassen har vært erstattet av ny elev eller av andre grunner.

Selvevaluering - kvalitetssikring og kvalitetsutviling

Lov om folkehøyskoler § 2 h: Vilkår for tilskudd

Forskrift til lov om folkehøyskoler § 14: Kvalitetsutvikling

Utdanningsdirektoratet: Tavla- tilskudd.

Frist for innlevering av selvevalueringsrapport er 1. juni

Folkehøgskoleforbundet (FHF) / Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF):

Generell tilbakemelding på selvevalueringsrapportene 2020-2021

Sikkerhet/beredskap
Skoleavbrudd - lån

Lånekassen: Forsinkelse, avbrudd og endring i utdanningen

Se "seksukersregelen" ovenfor

Skolestyre
Skoleår

Forskrift til lov om folkehøyskole § 2 og § 7: Definisjoner; Rapportering av elevtall

Navi regner fraværsprosenten ut fra 190 dager, slik reglementet tilsier.

Sosialpedagogisk arbeid
Statistikk Navi Sentralbase

Navi Sentralbase: Data om virksomheten ved alle landets folkehøgskoler.

Statsbudsjettet

Regjeringen: Statens bidrag til drift av folkehøgskolene blir hvert år fastsatt i statsbudsjettet.

Om økt ramme for folkehøgskoler i revidert nasjonalbudsjett for 2023.

Statstilskudd
Stillinger og lønn i folkehøgskolen
Stipend for ansatte ved folkehøgskolene
Stipend fra Lånekassen
Stipendiat
Storvøling
Studentbevis
Studiestøtte
Studietillatelse

 
Studieturer
Styrearbeid

Se "Lånekassen" under "L". 


Lånekassen
: Lån og stipend for folkehøgskole

Et folkehøgskoleår er godkjent for fullt lån og stipend og skal ikke ha avkortning selv om skoleslutt er i mai. Lånekassen skal se bort fra den generelle regelen om sluttdato i juni.

Etter hvert skoleår skal skolen rapportere inn til lånekassen.

Folkehøgskoleråd-rundskriv 10/17Fravær og omgjøring av utdanningslån til stipend for folkehøgskoleelever

Rundskriv F-005-04: Studieturer som del av langkurs ved folkehøyskolene

Regulert i Lov for skolens aktuelle organisasjonsform.

Lov om folkehøyskoler § 2 f, g, § 5 og § 5 a: Vilkår for tilskudd; Organ for behandling av disiplinærsaker; Klageadgang; Læringsmiljø

Om styrets oppgaver

Elevrepresentant under 18 år

Momenter til en styreinstruks

Honorar: Hver skole avgjør om det skal utbetales honorar og hvor stort beløp. Det mest vanlige er at det ikke utbetales.

Strømstøtteordninger
Støtteordninger
Sykemeldte, oppfølging

NAV: Sykemelding og sykepenger

Særattestasjon

Utdanningsdirektoratet: Særattestasjon for folkehøyskoler

Utdanningsdirektoratet: Tavla - tilskudd

Særavtale for undervisning

Virke: Særavtale for undervisning (NY 2023)

Virke: Særavtale for undervisning

KS: Særavtale for undervisning

Særskilt inntak i folkehøgskolen
Særtilskudd

Utdanningsdirektoratet: Særtilskudd til folkehøgskoler i Norge

bottom of page