Folkehøgskolen fra A til Å
Tariffavtaler
Taushetsplikt
Telledato

Forskrift til lov om folkehøyskoler § 7: Rapportering av elevtall

Utdanningsdirektoratet: Tavla - tilskudd

Tilbakeførte midler fra skolene

Folkehøgskoleråd-rundskriv 20/21: Refusjon av utgifter til vikar for tillitsvalgt

Tilleggspoeng
Tilrettelagt folkehøgskole

Utdanningsdirektoratet: Informasjon om vitnemål, fravær, tilleggspoeng og rapportering til Lånekassen

Elever får tilleggspoeng bare for et helt skoleår, ikke for ett halvårskurs.

Tilsettingsbrev
Tilskudd

Utdanningsdirektoratet: Tilskudd for folkehøgskoler

Utdanningsdirektoratet: Særtilskudd til folkehøgskoler i Norge

Utdanningsdirektoratet: Tilskudd til Nordiska folkhögskolan

Folkehøgskoleråd-rundskriv 24/21: Folkehøgskolerådets utregning av tilskudd for 2022

Tilskuddsbrev

Utdanningsdirektoratet: Tavla - tilskudd (se tilskuddsbrev)

Forskrift til lov om folkehøyskoler § 9: Tilskuddsmodell

Tilskuddselever

Forskrift til lov om folkehøyskoler § 7, § 8 og § 9: Elevtall og tilskuddsmodell

For definisjon på elev, se Forskriftene § 2

Tilskuddsmodell

Lov om folkehøyskoler § 4: Tilskuddsmodell

Forskrift til lov om folkehøyskoler § 9: Tilskuddsmodell

Utdanningsdirektoratet: Tilskudd for folkehøgskoler

Folkehøgskoleråd-rundskriv 24/21: Folkehøgskolerådets utregning av tilskudd for 2022

Tilskuddsmodell:

Basis: Likt for alle skolene.
Husleie: Tilskudd til husleie på grunnlag av godkjent husleiekapital. Nedskriving med 4 % hvert år.
Elevavhengig: Etter godkjent gjennomsnittlig elevtall de tre siste årene før foregående år.

Tilskuddsordningen, regelverk

Lov om folkehøyskoler § 4: Tilskuddsmodell

Forskrift til lov om folkehøyskoler § 9: Tilskuddsmodell

Utdanningsdirektoratet: Tilskudd for folkehøgskoler

Tilsyn

Utdanningsdirektoratet: Tavla - tilskudd (se tilskuddsbrev)

Lov om folkehøyskoler § 2 f: Vilkår for tilskudd 

Folkehøgskoleråd-rundskriv 10/18Rutiner/dokumentasjon – Elevenes læringsmiljø (Lov om folkehøgskoler §5a)

Tobakkskadeloven

Utdanningsdirektoratet: Brev til Folkehøgskolerådet om tolkning av Tobakkskadeloven

Tonoavgift

kommer