top of page
Folkehøgskolen fra A til Å
Tariffavtaler
Taushetsplikt
Telledato

Forskrift til lov om folkehøyskoler § 7: Rapportering av elevtall

Utdanningsdirektoratet: Tavla - tilskudd

Tilbakeførte midler fra skolene

Tilbakeførte midler fra skolene til vikar for tillitsvalg, til sentralt tillitsmannsarbeid og pedagogisk utviklingsarbeid

Tilleggspoeng
Tilrettelagt folkehøgskole

Utdanningsdirektoratet: Informasjon om vitnemål, fravær, tilleggspoeng og rapportering til Lånekassen

Elever får tilleggspoeng bare for et helt skoleår, ikke for ett halvårskurs.

NOU 2022:17 - Veier inn – ny modell for opptak til universiteter og høyskoler

Tilsettingsbrev
Tilskudd

Utdanningsdirektoratet: Tilskudd for folkehøgskoler

Utdanningsdirektoratet: Slik beregnes tilskuddet

Utdanningsdirektoratet: Særtilskudd til folkehøgskoler i Norge

Utdanningsdirektoratet: Tilskudd til Nordiska folkhögskolan

Folkehøgskoleråd-rundskriv 24/21: Folkehøgskolerådets utregning av tilskudd for 2022

Folkehøgskoleråd-rundskriv 24/22: Folkehøgskolerådets utregning av tilskudd for 2023

Tilskuddsbrev

Utdanningsdirektoratet: Tavla - tilskudd (se tilskuddsbrev)

Forskrift til lov om folkehøyskoler § 9: Tilskuddsmodell

Tilskuddselever

Forskrift til lov om folkehøyskoler § 7, § 8 og § 9: Elevtall og tilskuddsmodell

For definisjon på elev, se Forskriftene § 2

Tilskuddsmodell

Lov om folkehøyskoler § 4: Tilskuddsmodell

Forskrift til lov om folkehøyskoler § 9: Tilskuddsmodell

Utdanningsdirektoratet: Tilskudd for folkehøgskoler

Folkehøgskoleråd-rundskriv 24/21: Folkehøgskolerådets utregning av tilskudd for 2022

Folkehøgskoleråd-rundskriv 24/22: Folkehøgskolerådets utregning av tilskudd for 2023

Tilskuddsmodell:

Basis: Likt for alle skolene.
Husleie: Tilskudd til husleie på grunnlag av godkjent husleiekapital. Nedskriving med 4 % hvert år.
Elevavhengig: Etter godkjent gjennomsnittlig elevtall de tre siste årene før foregående år.

Tilskuddsordningen, regelverk

Lov om folkehøyskoler § 4: Tilskuddsmodell

Forskrift til lov om folkehøyskoler § 9: Tilskuddsmodell

Utdanningsdirektoratet: Tilskudd for folkehøgskoler

Tilsyn

Utdanningsdirektoratet: Tavla - tilskudd (se tilskuddsbrev)

Lov om folkehøyskoler § 2 f: Vilkår for tilskudd 

Folkehøgskoleråd-rundskriv 10/18Rutiner/dokumentasjon – Elevenes læringsmiljø (Lov om folkehøgskoler §5a)

Tobakkskadeloven

Utdanningsdirektoratet: Brev til Folkehøgskolerådet om tolkning av Tobakkskadeloven

Tonoavgift

Viser til «Åndsverkloven» kap. 3, og særlig § 43.

  • Vi tolker den dit at fremføring av musikk i undervisningsøyemed er fritatt for TONO-vederlag. Det betyr at all framføring av musikk, av og for elever, der framføringen er for skolens elever eller en del av undervisningsopplegget, er fritatt for vederlag til TONO.

Se også FHSRr-rundskriv 19/16: Rettighetsavgifter.

bottom of page