Folkehøgskolen fra A til Å
Flyktninger og asylsøkere på folkehøgskole 2016

Folkehøgskoleråd-rundskriv 9/22Om folkehøgskoler og flyktninger fra Ukraina

Folkehøgskoleråd-rundskriv 3/16: Flyktninger på folkehøgskole 

Folkehøgskoleråd-rundskriv 29/15:Flyktninger/asylsøkere på folkehøgskoler i 2016 - brev til kommunene og fylkene

Folkehøgskoleråd-rundskriv 28/15: Flyktninger/asylsøkere på folkehøgskoler i 2016

Brev fra departementene til kommunene om bruk av folkehøgskoler ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger (18.12.15)

Folkehøgskoleforbundet (FHF)

Folkehøgskoleforbundet (FHF) er en fag-, interesse og idéorganisasjon med medlemmer fra de ulike yrkesgruppene i frilynt folkehøgskole.

Folkehøgskoler

Navi Sentralbase: Oversikt over alle folkehøgskolene (adresser, telefonnummer, e-post)

Folkehogskole.no: Folkehøgskolenes felles side for søkere, bloggartikler m.m.

Folkehøgskolerådet (FHSR)

Folkehøgskolerådet: Ivaretar og samordner folkehøgskolenes interesser der det er til felles beste.

Folkehøyskoleloven (2002)

Lov om folkehøyskoler

Otprp-nr-79 - 2001-2002: Om lov om folkehøyskoler (folkehøyskoleloven)

Innst.O.nr.85: Innstilling frå kyrkje-, utdannings- og forskingskomiteen om lov om folkehøyskoler (folkehøyskoleloven)

Odelstinget-debatten 2002

NOU 2001: 16 Frihet til mangfold - Om folkehøgskolens rammevilkår

Folkeopplysning
Fondet for folkehøgskolen

Kommer

Forsikringsordninger i folkehøgskolen

Folkehøgskoleråd-rundskriv 20/20: Forsikringsordninger i folkehøgskolen

Forskning - elevers utbytte av folkehøgskolen

Forskningsrapport: Elevers utbytte av folkehøgskolen

Forskrift til lov om folkehøyskoler (2006)
Forvaltningsloven
Fravær
Frilynt folkehøgskole
Frister

Utdanningsdirektoratet: Informasjon om vitnemål, fravær, tilleggspoeng m.m.

Folkehøgskoleråd-rundskriv 10/17Fravær og omgjøring av utdanningslån til stipend for folkehøgskoleelever

Fraværsføring under koronapandemien:

Folkehøgskoleråd-rundskriv 14/22Alminnelig føring av fravær gjelder for skoleåret 2022-2023

Folkehøgskoleråd-rundskriv 8/21: Føring av fravær på vitnemål under pandemien

Kunnskapsdepartementet: Dokumentasjon av fravær for elever i folkehøyskole ut skoleåret 2021/2022

Folkehøgskoleråd-rundskriv 4/22: Folkehøgskolene - diverse frister i 2022