top of page
Folkehøgskolen fra A til Å
Flyktninger og asylsøkere på folkehøgskole
Folkehøgskoleforbundet (FHF)

Folkehøgskoleforbundet (FHF) er en fag-, interesse og idéorganisasjon med medlemmer fra de ulike yrkesgruppene i frilynt folkehøgskole.

Folkehøgskoler

Navi Sentralbase: Oversikt over alle folkehøgskolene (adresser, telefonnummer, e-post)

Folkehogskole.no: Folkehøgskolenes felles side for søkere, bloggartikler m.m.

Folkehøgskolerådet (FHSR)

Folkehøgskolerådet: Ivaretar og samordner folkehøgskolenes interesser der det er til felles beste.

Folkehøyskoleloven (2002)

Lov om folkehøyskoler

Otprp-nr-79 - 2001-2002: Om lov om folkehøyskoler (folkehøyskoleloven)

Innst.O.nr.85: Innstilling frå kyrkje-, utdannings- og forskingskomiteen om lov om folkehøyskoler (folkehøyskoleloven)

Odelstinget-debatten 2002

NOU 2001: 16 Frihet til mangfold - Om folkehøgskolens rammevilkår

Folkeopplysning
Fondet for folkehøgskolen

Fondet for Folkehøgskolen har de siste årene ikke blitt utbetalt pga. lavt rentenivå og dermed lav avkastning. 

Ved avkastning kan Folkehøgskolerådet dele ut rentene av fondskapitalen til disse formålene:

  • Til studier, utredningsarbeid og forsøk som kommer hele skoleslaget til gode.

  • Til prisoppgaver som har interesse for folkehøgskolen.

  • Til andre formål til gagn for folkehøgskolen, men ikke til vanlige reise- eller studiestipend til rektorer eller lærere.

Forsikringsordninger i folkehøgskolen

Folkehøgskoleråd-rundskriv 20/20: Forsikringsordninger i folkehøgskolen

Forskning - elevers utbytte av folkehøgskolen

Forskningsrapport: Elevers utbytte av folkehøgskolen

Forskrift til lov om folkehøyskoler (2006)
Forvaltningsloven
Fravær
Frilynt folkehøgskole
Frister

Folkehøgskoleråd-rundskriv 03/22: Tolkning av spørsmål knyttet til forskrift til lov om folkehøyskoler

Forskriftene til folkehøyskoleloven

Utdanningsdirektoratet: Informasjon om vitnemål, fravær, tilleggspoeng m.m.

Folkehøgskoleråd-rundskriv 17/23: Presisering om fravær

Folkehøgskoleråd-rundskriv 14/22: Fra høsten (2022) gjelder alminnelige krav til dokumentasjon av fravær

Folkehøgskoleråd-rundskriv 10/17: Fravær og omgjøring av utdanningslån til stipend for folkehøgskoleelever

bottom of page