top of page

Nordisk Folkehøgskoleråd

Nordisk Folkehøgskoleråd jobber for å styrke og bidra til samarbeid mellom de nordiske folkehøgskolene, og samtidig bidra til å skape best mulige vilkår for folkehøgskolenes utvikling i Norden, slik at folkehøgskolene kan fortsette å bidra i arbeidet med en bærekraftig samfunnsutvikling.

Om Nordisk Folkehøgskoleråd:

De nordiske folkehøgskolene er tross sine forskjeller, dypt forankret i en felles folkelig tradisjon av aktivt medborgerskap og tro på opplysningens- og danningens avgjørende betydning for samfunnets positive utvikling.

De nordiske folkehøgskolene har både som enkeltskoler og som folkelige bevegelser samarbeidet i mer enn 100 år. Det finnes en klar kobling mellom folkehøgskolenes tradisjon og felles verdigrunnlag, med utgangspunkt i menneskeverd, demokrati og betydningen av ansvarlig medborgerskap.

Med dette som utgangspunkt arbeider Nordisk Folkehøgskoleråd for å styrke kontakten og samarbeidet mellom de nordiske folkehøgskolene, og samtidig medvirke til å skape best mulig vilkår for folkehøgskolenes utvikling i Norden, slik at folkehøgskolene fortsatt kan være en pådriver i arbeidet for en positiv og bærekraftig samfunnsutvikling i Norden.

Kontakt og sekretariat:

Rådets sekretariat går på skift mellom medlemslandene. Sekretariatet følger det toårige ordførerskapet.

For mer informasjon om NFR: https://www.ffd.dk/internationalt/nordisk-samarbejde/nordisk-folkehoejskoleraad

Fra og med september 2023 er det Danmark som har lederskapet i NFR. 

bottom of page