top of page

Utdanningskomiteens innstilling til statsbudsjettet 2023

I sin innstilling til statsbudsjettet 2023, roste utdannings- og forskningskomiteen folkehøgskolens samfunnsoppdrag. Vi er glade for at folkehøgskoler blir nevnt først i budsjettavsnittet for kompetansepolitikk og livslang læring.

Utdannings- og forskningskomiteens medlemmer. Bilde fra Stortinget.no

Utdrag fra innstillingen

"Komiteen mener folkehøgskolenes tradisjon og oppdrag for folkeopplysning og allmenndanning gjennom dialog er viktig. Dette er av særlig stor verdi i en tid preget av krig i Europa og vaklende demokratier. Komiteen viser til proposisjonen der regjeringen redegjør for behovet for å se nærmere på en balansert utvikling av elevplasser i folkehøgskolene.

Komiteen merker seg at det i proposisjonen er foreslått helårseffekt av tilskuddet til de skolene som startet opp skoledriften i 2022, samt en økning i ekstratilskuddet som gis til Svalbard folkehøgskole og som er begrunnet i dyrere driftskostnader for denne skolen sammenlignet med folkehøgskoler på fastlandet.


Komiteen viser til NOU 2022:16 En folkehøgskole for alle som nylig er framlagt og komiteen imøteser den videre oppfølgingen av utredningen når det spørsmål knyttet til videre vekst og utvikling av folkehøgskolesektoren.

Komiteens medlemmer fra Høyre og Venstre mener at kompetanse er mer enn studiepoeng. Kompetanse og læring handler også om å utvikle hele mennesker, og her har folkehøgskolene en viktig rolle. Disse medlemmer fremhever at folkehøgskolene gir et viktig tilbud til mange, noe som også er bakgrunnen for at regjeringen Solberg gjennom flere år styrket folkehøgskolene".


Her kan du lese hele innstillingen. Det står om folkehøgskoler i kap. 253, post 70 (s. 32-33).


Her kan du se debatten fra Stortinget 14. desember, der innstillingen diskuteres. Det var første sak på dagsordenen.

Comments


bottom of page