top of page

Bli med på konferanse om danning gjennom filosofisk dialog

23.-24. november, inviterer Institutt for pedagogikk ved USN og Dembra ved HL-senteret, til inspirasjonskonferanse i Drammen med fokus på ulike former for dialogisk filosofering med elever og studenter. Konferansen er gratis, og byr på et spennende program. De etterlyser også workshop- eller foredragsholdere!

USN skriver på sine hjemmesider følgende om konferansen:

I overordnet del av læreplanverket heter det at skolen har et dobbelt samfunnsoppdrag: utdanning og danning. Fagfornyelsen skal innebære et verdiløft i skolen, forankret i Formålsparagrafen og de tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap, samt bærekraftig utvikling. Utdanningen skal fremme kritisk og etisk tenkning, respektfull meningsbrytning og fellesskap, og med det forebygge psykisk uhelse, utenforskap, fiendtlighet og splittelse.


Hva innebærer dette i praksis, og hvilken rolle kan vi som arbeider med filosofisk og dialogisk praksis i skole og lærerutdanning spille i denne sammenhengen? Det vil være tema for denne konferansen, der vi også vil komme inn på essayskriving og refleksiv praksisforskning som mulige tilnærminger til verdi -og danningsorienterte praksiser.


Konferansen er aktuell for fagfolk på alle nivåer og i alle roller i utdanningssystemet, herunder lærere, rådgivere, sosiallærere, skoleledere og lærerutdannere.


Vil du bidra på konferansen?

Arrangørene etterlyser også bidragsytere til konferansen. De skriver følgende:


Ønsker du å være en av dem som inspirerer de andre deltakerne? Du kan delta enten med et 25 minutters innlegg der du presenterer og reflekterer over eget arbeid med filosofisk dialog og danningsorientert pedagogikk mer generelt i skole og lærerutdanning, eller gjennomføre en praktisk filosofisk øvelse eller miniworkshop over én time. Du kan også delta med en posterpresentasjon. Frist for innsending av abstract (maks 200 ord) til presentasjon, workshop eller poster og en kort presentasjon av deg selv er 15. september. Send ditt bidrag tilguro.helskog@usn.no og i.s.andersen@hlsenteret.no. Du vil få vite om ditt bidrag får plass innen 1.oktober.


Vi oppfordrer til både å delta på konferansen og til å bidra dersom dere kan det. Kursing i filosofisk dialog og danningsorientert pedagogikk er jo nettopp det vi i folkehøgskolen er eksperter på!


Comments


bottom of page