top of page

Folkehøgskolerådets innspill til Statsbudsjett 2022

Folkehøgskolerådet har i sitt innspill til Statsbudsjettet for 2022 lagt vekt på at det prioriteres midler til økt antall elevplasser ved eksisterende folkehøgskoler. Folkehøgskolerådet mener også at folkehøgskoleelever må få samme muligheter som andre studenter til studiefinansiering, at det bør bevilges midler til mentorordning i folkehøgskolen. Folkehøgskolerådet ber om at lærere i folkehøgskolen gis anledning til å søke om stipend for å ta folkehøgskole PPU, og at det settes av forskningsmidler som skal stimulere til forskning på folkehøgskole.Under følger hele innspillet til Folkehøgskolerådet:


Folkehøgskolenes formål er å fremme allmenndanning og folkeopplysning (Folkehøyskoleloven,

§1). I august 2021 vil det være totalt 84 folkehøgskoler i Norge, som gir et helårstilbud til omtrent 8000 elever.


Folkehøgskolerådet har regnet ut forventet tilskudd over statsbudsjettets kap.253 for 2022. Beregningene i tabellen under er gjort på bakgrunn av tildelte midler i 2021 og en generell kostnadsjustering med 3,2 %. Dette er basert på SSB sine forventinger om 3,6 % lønnsvekst for 2022, samt forventet endring i KPI.


I tillegg til den generelle kostnadsjusteringen er følgende inkludert i beregningene i tabellen på neste side:


  • Flere skoler har søkt om tillatelse til opprettelse av ny folkehøgskole. I løpet av 2021 og 2022 kan vi stå i en situasjon der hele 3 nye skoler får starte opp. Folkehøgskolerådet ser positivt på dette. Samtidig henstilles det til at veksten i elevplasser i fremtiden i hovedsak tilfaller eksisterende skoler.


Eksisterende skoler har behov for flere elevplasser. Av rapporteringen skolene har gjort til UDIR i forbindelse med internatkapasitetsjusteringen som ble gjennomført i 2020, kom det fram at skolene har et ønske om totalt 730 nye plasser. Folkehøgskolerådet foreslår derfor at det i Statsbudsjettet for 2022 settes av 300 plasser til fordeling på eksisterende skoler. Dette vil utgjøre 23,05 mill. kroner. Fordelingen av elevplassene gjøres i dialog mellom Folkehøgskolerådet og Kunnskapsdepartementet/Utdanningsdirektoratet.


  • Folkehøgskolerådet viser til at Stortinget har bestemt at Sjøholt folkehøgskole og Stord folkehøgskole skal starte opp høsten 2021. Helårsdrift av Sjøholt folkehøgskole og Stord folkehøgskole må innarbeides i statsbudsjettet for 2022. Det totale tilskuddet til Sjøholt folkehøgskole vil i 2022 utgjøre 12,45 mill. kroner og 14,42 mill. kroner for Stord folkehøgskole. Folkehøgskolerådet minner også departementet om at det øremerkede husleietilskuddet til Svalbard folkehøgskole som ble innarbeidet i inneværende års budsjett, prisjusteres og videreføres i 2022. Totalt vil det utgjøre 10,94 millioner kroner i 2022.


  • Folkehøgskolerådet viser til at Sjunkhatten folkehøgskole er tildelt planleggingsmidler over Statsbudsjettet for 2021. Folkehøgskolerådet forutsetter at nødvendige driftsmidler til skolen legges til i budsjettet med friske midler, forutsatt oppstart i løpet av budsjettåret. Dette vil i 2022 utgjøre 4,11 mill. kroner for Sjunkhatten (halvårseffekt*). Folkehøgskolerådet merker seg at Sjunkhatten folkehøgskole i tillegg har bedt om særtilskudd for 30 elever. Et slikt tilskudd vil utgjøre et behov for en tilleggsbevilgning på 5,46 mill. kroner i 2022 (halvårseffekt*).

(Halvårseffekt er regnet ut fra en brøk på 5/12.)


Folkehøgskolerådet merker seg også at Sjunkhatten folkehøgskole har bedt om ekstra investeringsmidler. Det er ikke tatt høyde for særtilskudd eller ekstra investeringsmidler i Folkehøgskolerådets tall.


  • Folkehøgskolerådet ber videre om at det ikke fattes vedtak om planleggingsmidler til ytterliggere nye folkehøgskoler, før de tre skolene (Stord, Sjunkhatten og Sjøholt) er i drift. Vi viser til behandlingen av statsbudsjettet 2021 og departementets uttalte behov for å se nærmere på prosessen knyttet til godkjenning av nye folkehøgskoler. Folkehøgskolerådet ber om å bli med i arbeidet med å utarbeide kriterier og prosess for godkjenning av nye skoler.


Dette vil summere seg slik i Statsbudsjettet 2022 – Kap. 253 folkehøgskolar:


Post Nemning 2021 2022


70 Tilskott tilfolkehøgskolar 987 051 1 060 705

71 TilskottFolkehøgskolerådet 5 549 5 727

72 Tilskott nordiske folkehøgskolar 708 731Sum kap 253: 993 308 1 067 163Øvrige innspill:


Lik studiefinansiering

Folkehøgskolerådet er spesielt opptatt av at elever på folkehøgskole skal ha samme muligheter som andre studenter til studiefinansiering. Stortinget har vedtatt en opptrapping av studiestøtten. Folkehøgskolerådet mener det er urimelig at folkehøgskoleelevene ikke er en del av denne opptrappingen og ber derfor om at denne forskjellsbehandlingen fjernes i statsbudsjettet for 2022. Dette vil utgjøre ca. 26 millioner når opptrappingsperioden er over i 2022.


Mentorordningen 2.0

Mange som starter på folkehøgskole har ikke fullført videregående opplæring. Folkehøgskolene kan bidra til at disse blir «skolestartere» igjen etter endt folkehøgskoleår. Skoleåret 2016/2017 og 2017/2018 ble det gjennomført et pilotprosjekt med en mentorordning for folkehøgskoleelever som ikke har fullført videregående opplæring. Prosjektet var støttet av Kunnskapsdepartementet og evaluert av Universitetet i Sørøst-Norge. Evalueringen viser gode resultater. På grunn av manglende finansiering har det ikke vært mulig å videreføre prosjektet. Folkehøgskolerådet mener dette er uheldig, og vi ønsker derfor å etablere Mentorordningen 2.0 – der målet er å bruke erfaringene fra pilotprosjektet til å etablere mer varige strukturer/rammer for målrettet å arbeide med elever i folkehøgskolen som ikke har gjennomført videregående opplæring. Vi ber om en finansiering på 900.000 kr årlig, i totalt tre år, for å få dette til.


Folkehøgskole-PPU

Kompetansekravene nedfelt i Opplæringsloven får innvirkning for lærere på folkehøgskolene. Folkehøgskoleorganisasjonene har i samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge etablert en Folkehøgskole-PPU. Studiet startet høsten 2020 med 30 studiepoeng folkehøgskolepedagogikk og retter seg mot ansatte uten godkjent lærerutdanning. Studiet er bygget opp som en ordinær PPU, der deler av studiet er spesielt tilpasset folkehøgskolen. Studentene som er tatt opp på PPU for folkehøgskolen, vil kunne bygge på denne med 30 studiepoeng ordinær PPU og slik få en godkjent PPU.


Folkehøgskoleorganisasjonene har i og med dette studiet tatt ansvar for en verdifull kompetanseheving i skoleslaget. Folkehøgskolerådet ber på denne bakgrunn om at lærere i folkehøgskolen gis samme anledning som lærere i grunn- og videregående skole til å søke på stipend for å ta PPU (https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/ppuyfl/stipend/ )


Forskning på folkehøgskolen

Folkehøgskolerådet viser til at det forskes betydelig mer på folkehøgskole i våre naboland enn det gjøres i Norge. Folkehøgskolerådet tror en satsing på folkehøgskoleforskning i Norge ville komme både folkehøgskolene, andre skoleslag og samfunnet til gode. Folkehøgskolerådet ønsker derfor at det bygges opp et forskningsnettverk for folkehøgskoleforskning, og at det settes av forskningsmidler som skal stimulere til forskning på folkehøgskole.


1 million kr årlig til forskningsformål vil muliggjøre et senter for folkehøgskoleforskning ved et universitet, der så et forskernettverk kan utvikles med andre institusjoner i Norge og internasjonalt.
Statsbudsjett - gul bok (Foto: LNU)


Comments


bottom of page