top of page

Høring om forslag til endring (tillegg) i forskrift om kortkurs i folkehøyskoleloven

Kunnskapsdempartementet har satt frist til 11. juni for innspill til høring om forslag til endring i forskrift til folkehøyskoleloven om kurs av kortere varighet for ungdom som har falt ut av skole og arbeidsliv (se punkt c) under).


Forslaget går ut på at folkehøyskolene kan arrangere kurs av kortere varighet rettet mot ungdom som har falt ut av skole og arbeidsliv, med statstilskudd. Forslaget er et tillegg til den nye forskriften om kortkurs som trådte i kraft 1. januar 2021.


Folkehøgskolerådet behandler sitt høringsinnspill på vegne av folkehøgskolene, på styremøtet 9. juni.Uttdrag fra høringsbrevet:

5. Forslag til forskriftsendring I forskrift av 13. oktober 2006 nr. 1158 til lov om folkehøyskoler gjøres følgende endring:


§ 4 andre ledd skal lyde:


Folkehøyskolene kan kun arrangere følgende kurs av kortere varighet enn nevnt i første ledd:

a. kurs av kortere varighet rettet spesielt mot personer med dokumentert redusert funksjonsevne og deres nærmeste.

b. kurs av kortere varighet rettet mot innvandrerungdom dersom kursene har et klart definert integreringsformål .

c. kurs av kortere varighet rettet mot ungdom som har falt ut av skole og arbeidsliv.


Endringen trer i kraft 1. august 2021.
Comments


bottom of page