top of page

Historisk felles styrevedtak om bærekraftig utvikling i folkehøgskolen

Mandag 9. september 2019 hadde, for første gang i historien, alle de fem folkehøgskolestyrene (FHSR, NKF, FHF, IF og IKF) et felles seminar. Tema for seminaret var bærekraftig utvikling med særlig vekt på klimautfordringer. Tilstede var også de fire daglige lederne, samt internasjonal sekretær i Folkehøgskolerådet.


I løpet av seminaret ble styrene enige om et forslag til felles Bærekraftvedtak for folkehøgskolene med den hensikt å inspirere alle folkehøgskolene til økt innsats for å nå FNs bærekraftsmål gjennom noen felles mål. I etterkant av seminaret har hvert enkelt styre fattet Bærekraftvedtaket med likelydende tekst. Her følger vedtaket i sin helhet:


Folkehøgskolenes Bærekraftvedtak:

De fem folkehøgskolestyrene (FHSR, NKF, FHF, IF og IKF) anerkjenner at vi befinner oss i en klimakrise som krever akutt handling. Vi ønsker å inspirere alle folkehøgskolene til økt innsats for å nå FNs 17 bærekraftsmål, med særlig vekt på mål 13 om å stoppe klimaendringer og 4.7 om utdanning for bærekraftig utvikling, gjennom noen felles mål:


  • Innen 2030: Skolene reduserer klimagassutslipp med 40 prosent (med utgangspunkt i 2020) med særlig sikte på å redusere folkehøgskolenes flyreiser der dette ikke er en naturlig del av undervisningen.

  • Skoleårene 2020-23: Skolene har bærekraftig utvikling som sentralt tema for sin selvevaluering i løpet av tre år.

  • Innen 2021: Skolene bruker aktivt Globalvettreglene i planlegging av studieturer og annet globalt engasjement i skolens regi.

  • Alle skoler utarbeider en årlig lokal klimaplan og strategi for å nå bærekraftmålene.

  • Styrene vil legge til rette for at den enkelte skole finner gode løsninger.

  • Folkehøgskolerådet henstilles til å dele ut en bærekraftspris til en av folkehøgskolene fra og med Rektormøtet i januar 2021. Det bør tas sikte på å gjøre dette årlig.

De siste årene har det i økende grad vært samtaler og diskusjoner i folkehøgskolen om skoleslagets bidrag til en bærekraftig utvikling. I tråd med FNs 17 bærekraftsmål og behovet for at vi kraftig reduserer våre klimagassutslipp, opplever folkehøgskolestyrene at vi må komme til enighet i folkehøgskolen om noen grep som kan bidra til at skoleslaget, i enda større grad enn i dag, bidrar til en bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling har vært tema på rektormøter, ledermøter/rektorforum, landsmøter, seminarer, distriktsmøter, etc. og det ble i 2017 gjennomført en større spørreundersøkelse om studiereisene. Senest var bærekraftig utvikling tema på FHF og NKF sine landsmøter i mai/juni 2019.


Vi gleder oss over at vi står sammen som skoleslag, at vi strekker oss etter noen ambisiøse og konkrete mål, og at vi gjør dette samtidig! Ved å jobbe med disse målene vil vi bidra til at både folkehøgskolene blir mer bærekraftige og at de ca. 8000 elevene som er hos oss hvert år får økt kunnskap om bærekraftig utvikling og ferdigheter i å leve bærekraftige liv. Dessuten tror vi at dette gir et tydelig signal til politikere og opinion om et skoleslag som tar rollen som samfunnsaktør på alvor.


댓글


bottom of page