top of page

Høringsinnspill til Utsynsmeldingen

Før jul sendte Folkehøgskolerådet sitt høringsinnspill til regjeringens Utsynsmelding. Utsynsmeldingen skal peke på de viktigste kompetansebehovene i arbeids- og samfunnslivet fremover.


Når det regionale kompetansebehovet skal kartlegges og møtes, er det viktig å se behovet for både formell og ikke-formell utdanning og hvem som kan være gode tilbydere. Gjennom et år på folkehøgskole, læres og utvikles viktige evner gjennom danning og ikke-formell læring. Folkehøgskolene har som tradisjon å se trender og behov hos ungdommen og utvikle nye utdanningstilbud i tråd med sitt formål. Folkehøgskolenes evne til å være i front av framtidas behov er det viktig at regjeringen og fylkeskommunene lærer av. Folkehøgskolerådet understreket derfor i sitt innspill til Utsynsmeldingen at det er viktig å ikke glemme folkehøgskolenes rolle i arbeidet med framtidas kompetansepolitikk.


Gjennom sitt ansvar for å drive folkeopplysning og danning, bidrar folkehøgskolene til å gjøre unge mer bevisst på samfunnets behov og sin egen rolle og vei inn i studie- og arbeidslivet. På folkehøgskole velger unge å bruke et år av livet sitt til å utvikle seg, bli mer modne og reflekterte til å bedre kjenne sin rolle i felleskapet. Den demokratiske danningen elevene får i folkehøgskolene er en prosess som setter søkelys på individets evne og plikt til å bli oppmerksom på seg selv, på andre mennesker og den verden vi lever i.


Folkehøgskolerådet oppfordret derfor til at Utsynsmeldingen tar den brede kompetansepolitikken på alvor og ikke begrenser seg til det formelle utdanningssystemet. Det er viktig at Utsynsmeldingen også prioriterer tiltak som styrker menneskers læringsevne og læringsmotivasjon, og som både kan øke etterspørselen for etter- og videreutdanning og stimulere til uformell kompetansebygging gjennom hele arbeidslivet og for de som står utenfor arbeidslivet eller har lite formell utdanning.


I tillegg fikk fylkeskommunene gjennom regionreformen et større strategisk ansvar for den regionale kompetansepolitikken. Vi oppfordret derfor regjeringen til å utfordre fylkeskommunene til å i sterkere grad lære av, og trekke veksler på folkehøgskolene i det kompetansepolitiske arbeidet regionalt.


Regjeringen vil legge frem Utsynsmeldingen til Stortinget før påske 2023.

Comments


bottom of page