Handlingsplan for Folkehøgskolerådet


Folkehøgskolerådet viser til vedtekter og budsjett for 2019. I tillegg peker vi på følgende hovedsatsningsområder:


Folkehøgskolerådet fremjar saker overfor Storting, departement, Utdanningsdirektoratet og allmenta. Folkehøgskolerådet skal arbeide for at folkehøgskolane får gode økonomiske, administrative og pedagogiske vilkår for drifta. I 2019 er følgende særlig prioritert:


• Ha dialog med myndighetene med tanke på å få et nytt regelverk for finansiering av kurs av kortere varighet i folkehøgskolen, samt sikre videre drift av de to pensjonist-/seniorskolene.
• Arbeide for at elever på folkehøgskole får studiefinansiering på likt nivå som fagskoleelever og studenter i høyere utdanning.
• Arbeide for at lærere i folkehøgskolen skal sikres bedre muligheter til kompetanseheving og etter-/videreutdanning.
• Arbeide for en mer balansert vekst i elevplasser mellom nye og eksisterende skoler.


 

Folkehøgskolerådet skal leggje vilkåra til rette for samarbeid mellom skolane, og samordning av økonomiske og administrative ordningar der dette er til felles beste. I 2019 er følgende særlig prioritert:


• Arbeide for og inspirere skolene til å ha jevnlige politiske kontakter.
• Bidra til at skolene har kompetanse/rutiner på sikkerhets- og beredskapsarbeid.
• Undersøke mulighetene for at skolene skal kunne benytte seg av solenergi på skoleanlegg.
• Vurdere rådets økonomiske situasjon og oppgaver.
• Gjennomgå stipendordningene for ansatte i folkehøgskolen.
• Gjennomgå kriterier og retningslinjer for husleietilskudd.


Folkehøgskolerådet skal leggje vilkåra til rette for pedagogisk utviklingsarbeid. Rådet skal også stimulere skolane til engasjement og samarbeid om tiltak som har med folkehøgskole og folkeopplysning å gjere – nasjonalt og internasjonalt. I 2019 er følgende særlig prioritert:


• Arbeide for finansiering som bidrar til at skolene skal kunne tilby en mentorordning for elever uten gjennomført VGO i folkehøgskolen.
• Arbeide for ytterligere forskning på relevante forhold for folkehøgskolen.
• Lage en ny strategi for hvordan Folkehøgskolerådet kan bidra til focus på bæreraft og stimulere til internasjonalt arbeid på skolene.

 

 

Folkehøgskolerådet arrangerer eit årleg møte for alle rektorane i folkehøgskolane. Folkehøgskolerådet kan òg arrangere andre kurs, møte og konferansar for tilsette og andre som er knyttet til folkehøgskolen. I 2019 er følgende særlig prioritert:


• Vurdere å innføre rutine med årlige regionale møter med rektorene.
• Vurdere rutine for gjennomføring av økonomikonferanse


Sammen med organisasjonene vil Folkehøgskolerådet i 2019 også gjennomgå og evt. justere vedtekter og rutine for saksbehandling.
Norge overtar høsten 2019 koordinering og lederansvar for Nordisk Folkehøgskoleråd (NFR). Det vil legges frem en egen strategi for dette arbeidet. 

Fhsr - Logo.fw.png