top of page

Strømstøtte

Regjeringen la 16.september fram forslag til strømstøtteordning for næringslivet for strømprisområdene NO1 (øst), NO2 (sør) og NO5 (vest). Denne ordningen vil kunne inkludere folkehøgskoler som ikke kommer inn under ordningen for frivillig sektor.

Virksomheter som ligger i prisområdene NO3 (midt) og NO4 (nord) er ikke omfattet av strømstøtte. Ordningen for næringslivet er inndelt i flere elementer. Man får kun støtte fra en av ordningene.


Illustrasjonsfoto fra Wix

Energitilskuddsordning:

Ordningen avgrenses til bedrifter med minst 3 pst. strømintensitet første halvår 2022, målt som faktiske strømkostnader som andel av omsetning i denne perioden.

Tilskudd beregnes utfra en modell med to støttetrinn.


Energikartlegging

Bedrifter som gjennomfører energikartlegging i oktober/november vil kunne få dekket inntil 25 prosent av strømprisen over 70 øre for månedene oktober-desember 2022, mens bedrifter som i tillegg velger å investere i enøktiltak vil kunne få inntil 45 prosent av strømprisen over 70 øre. I tillegg kommer enøk-støtte på inntil 50 prosent av investeringskostnaden. Dette vil i stor grad dreie seg om tiltak som ikke støttes i dag, som energistyringssystemer, etterisolering og solcellepaneler. Makstaket for hvor mye en bedrift kan få er 3,5 millioner kroner.


Folkehøgskolerådet anbefaler alle folkehøgskolene til å gjennomføre energikartlegging – også for de skolene som ikke faller inn under denne ordningen.


Lånegarantiordning:

Regjeringen har også lagt fram en subsidiert garantiordning for banklån for bedrifter som står overfor en akutt likviditetsmangel pga. høye strømutgifter. Dette innebærer at staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån.


Det legges fram en lovproposisjon for Stortinget fredag 30.09. Energi- og miljøkomiteen vil deretter behandle saken og legge den fram for Stortinget for endelig vedtak.


Les mer om ordningene i FHSR-rundskriv 18/22: Strømstøtteordninger https://www.folkehogskoleradet.no/rundskriv-2022


Comments


bottom of page