top of page

Prosess for arbeidet med ny lov om folkehøgskolen

Kunnskapsdepartementet har varslet Folkehøgskolerådet om at de har satt i gang arbeidet med ny folkehøgskolelov. I statsbudsjettet står det at de ønsker brei involvering av sektoren i arbeidet, gjennom Folkehøgskolerådet og andre relevante aktørar. I teksten under redegjør vi for hvordan vi antar prosessen nogen lunde vil bli.

November 2023 til juni/juli 2024: Kunnskapsdepartementet utformer forslag til lovtekst.

I dette arbeidet regner vi med at Folkehøgskolerådet vil bli involvert ref. teksten i Statsbudsjettet. Hvordan en slik involvering vil foregå er vi per nå ikke sikre på, men vi antar vi kan bli utfordret på ulike temaer. Folkehøgskolerådet vil ta utgangspunkt i rådets høringssvar til NOU 2022:16 En folkehøgskole for alle, men også konferere med organisasjonene underveis.


August, september, oktober 2024: Offentlig høringsrunde på tre måneder.

I arbeid med lovsaker skal forslag til lov ligge ute til offentlig høring i tre måneder. (Juli måned er feriemåned og vil sannsynligvis ikke inngå i de tre månedene med høring.) Folkehøgskolerådet vil skrive utkast til svar på høringsforslaget og involvere organisasjonene tett i arbeidet; Få innspill, skrive utkast, sende tilbake til organisasjonene, få innspill, skrive utkast osv. og til slutt konkludere og sende inn høringssvaret innen fristens utløp.


November 2024 til ca. påske 2025: Kunnskapsdepartementet utformer lovproposisjonen.

Om vi antar at den offentlige høringen varer til ca 1. november 2024, vil departementet deretter gå i gang med å utforme det endelige forslaget til lovproposisjon. En lovproposisjon har som regel en innledende del der hovedinnholdet beskrives. Deretter følger gjerne en begrunnelse for hvorfor lovarbeidet er satt i gang før gjeldende rett beskrives. Så kommer omtale av hva som er sagt i NOU-en, den offentlige høringen, departementets vurdering og selve lovforslagene.


Når departementet har skrevet ut sitt endelige forslag, oversendes lovproposisjon til Stortinget som sender den videre til behandling i Utdannings- og forskningskomiteen.


April til juni 2025

Utdannings- og forskningskomiteen behandler lovforslaget og skriver sin innstilling. Det er opp til komiteen om de vil ha høring i saken eller ei. En høring kan være skriftlig eller muntlig og skriftlig. Komiteen må avgi sin innstilling til Stortinget i løpet av mai/tidlig juni for at Stortinget skal rekke å behandle saken før sommeren. Tidligere ble lover først behandlet i Odelstinget (Ot.prp), deretter i Stortinget St.prp). Nå har vi ikke Odelsting lenger, men Stortinget behandler lovene i to omganger, helst med ca. 14 dagers mellomrom. Loven vedtas i Stortinget før de går i fra hverandre ca. i midten av juni. Loven gjøres gjeldende fra når Stortinget bestemmer. Forrige lovendring ble gjort gjeldende fra 1. januar året etter.


Forskriften vil også bli endret. Denne blir antakelig gjeldende fra samme dato som loven trer i kraft.


Comments


bottom of page