top of page

Høringssvar til NOU 2022: 13 Et helhetlig system for kompetanse- og karriereutvikling

Folkehøgskolerådet har sendt inn sitt høringssvar til NOU 2022: 13 Med videre betydning – Et helhetlig system for kompetanse- og karriereutvikling i barnehage og skole.


FHSR la vekt på at siden de som underviser i folkehøgskolene er underlagt Opplæringsloven, må de også ha samme muligheter til kompetanseutvikling som andre lærere og inkluderes i de stipendordninger som gjelder for det øvrige skolesystemet.


NOU 2022:16 En folkehøgskole for alle tydeliggjør folkehøgskolenes samfunnsrolle- og mandat, og beskriver folkehøgskolen som et «verdifullt alternativ til det formelle utdanningssystemet». Den etterspør også mer formell pedagogisk kompetanse i folkehøgskolen.


NOU 2022:13 tar derimot ikke med de som underviser i folkehøgskolene når de skal definere et «helhetlig system». Folkehøgskole nevnes kort på side 44 der det heter at lærerutdanningen i praktisk-estetiske fag kan være relevant for folkehøyskolen. Dersom kompetanse- og karriereutviklingsmulighetene skal være rettferdige og helhetlige, må også de som underviser i folkehøgskolen regnes med i ordningene som tilbys øvrige lærere.


Folkehøgskolene har som tradisjon å se trender og behov hos ungdommen og utvikle nye utdanningstilbud i tråd med sitt formål. Som NOU 2022:16 påpeker, er dette noe et moderne samfunn allerede etterspør. Folkehøgskolerådet mener derfor det bør legges til rette for at folkehøgskolelærerne får fortsette sitt viktige arbeid gjennom å gi dem de samme rettighetene til videreutdanning som andre lærere.


Les Folkehøgskolerådets høringssvar i sin helhet her:

2023 02 20 - NOU 2023-13 - Et helhetlig system for kompetanse- og karriereutvikling - FHSR
.
Last ned • 202KB

Husk at alle kan sende inn høringssvar. Fristen er 28. februar, og kan sendes inn her.

Comments


bottom of page