top of page

Utlysning: Midler til PU-arbeid i Folkehøgskolen 2021


Folkehøgskolene fører hvert år over midler til bl.a. felles pedagogiske utviklingstiltak i og for skoleslaget. I 2020 ble det satt av rundt 2,7 millioner kroner til dette. Beløpet i 2021 vil ligge omtrent på samme nivå, justert for en eventuell prisstigning i statsbudsjettet.


I 2014 vedtok Folkehøgskolerådet at Folkehøgskoleforbundet og Noregs Kristelege Folkehøgskolelag skulle sende inn søknader på vegne av skolene i sin gren. Dette fordi  Folkehøgskolerådet å kvalitetssikre prosjektene og sette dem inn i en større sammenheng.  På denne måten kan  organisasjonene vurdere de ulike prosjektene opp mot sine overordnede prioriteringer.


Hvem kan søke?

 

  • Folkehøgskoleorganisasjonene søker om midler til Folkehøgskolerådet. Frist 13. november 2020.

  • Alle norske folkehøgskoler og nettverk av folkehøgskoler søker organisasjonene etter intern utlysning fra FHF og NKF.

 

Hva kan det søkes støtte til?

 

Formålet med pu-midlene er å gi støtte til utvikling av skoleslaget, både på enkeltskoler og i fellesskapet.

 

Det gis midler til pedagogiske prosjekter i vid forstand, slik at pu-arbeidet omfatter alle sider ved læringsarenaen. Søker står selv fritt til å definere søknadsprosjektet. Prosjektet må gjennomføres i løpet av tildelingsåret.


Prosjektet kan gjerne være et delprosjekt/pilotprosjekt el.l., men må ha en naturlig avslutning innenfor søknadsperioden.

 

Det er ingen automatikk i tildeling av ytterligere tilskudd dersom det er gitt midler til del- eller pilotprosjekt.


Prosjektrapport/utbetaling av midler Folkehøgskolerådet utbetaler halvparten av tildelte midler til organisasjonene på våren og siste halvdel på høsten. Skoler som har fått tildelte midler fra organisasjonene rapporterer direkte til disse.

 

Frist for organsiasjonene til å rapportere til Folkehøgskolerådet er 31.12. 2021.

Manglende rapportering kan få konsekvenser for fodeling av midler påfølgende år.

bottom of page