Reisestipend

Folkehøgskolene fører hvert år over midler til bl.a. stipend for ansatte ved skolene. For 2018 er det satt av rundt 150.000 kroner.

Formålet med stipendene er at de tilsatte skal få mulighet til å se og oppleve forhold som kan gi nye impulser og sette den enkelte bedre i stand til å arbeide i folkehøgskolen.

Ved tildeling av stipend vil Folkehøgskolerådet legge vekt på formålet med reisen, om søkeren, og/eller skolen, kan ha nytte av reisen, praksis i folkehøgskolen, og om en har fått stipend tidligere fra Folkehøgskolerådet.

For at søkere med lav folkehøgskoleansiennitet også skal kunne ha mulighet til å motta stipend, ønsker Folkehøgskolerådet å sette av en del spesielt til denne gruppen.

Stipendreisen skal til vanlig foregå i ferietiden. Dersom reisen må tas i skoletiden, er det opp til skolen å avgjøre om det skal gis permisjon og om permisjonen skal gis med eller uten lønn.

Det vil ikke bli gitt stipend til reise med elever i skoletiden.

Skolens ledelse skal ha kopi av søknaden.

Søknadene blir behandlet fra 15. november 2018. Folkehøgskolerådet ber om at eventuelle søknader fylles ut elektronisk på vedlagte skjema og sendes til:

fhsr@folkehogskole.no

Bare elektronisk utfylte søknader vil bli vurdert og alle felt skal være utfylt.

Søkere som mottar stipend, må senest 1. februar 2018, via e-post gi beskjed hvis reisen ikke blir gjennomført. Dersom beskjed ikke er gitt og midlene ikke blir brukt, vil søkerne allikevel bli betraktet som om de har mottatt stipend ved senere tildelinger.

Før stipendet utbetales skal det foreligge en forholdsvis grundig rapport og regnskap (uten bilag), hver for seg.

Rapporten skal skrives elektronisk og inneholde:

 

1. Formålet med reisen.

2. Beskrivelse av reiserute.

3. Innhold av reise /studiet dag for dag.

4. Erfaringer/oppfyllelse av målsettingen.

 

Rapporten må foreligge elektronisk senest 31.12.2019

For sent innkomne rapporter vil normalt føre til at stipendet ikke blir utbetalt.

 Regnskapet skal inneholde:

Regnskap for hele turen/studiet.

 

Dersom reisemålet blir endret, må Folkehøgskolerådet godkjenne endringen før reisen foretas.

Det er ikke mulig å overføre stipendet til senere år.

 

Satser:

Til kost, losji, kursavgift m.m.:          

kr. 1.700 pr. uke

Til reiseutgifter:                                 

kr. 1.900 innen Norden

kr. 3.200 til resten av Europa

kr. 7.000 til resten av verden

 

Fhsr - Logo.fw.png