top of page

Bedre pensjons-løsning på plass

Siden vi ble kjent med forslaget til ny premieberegning av avtalefestet pensjon høsten 2021, har Folkehøgskolerådet arbeidet overfor politikerne i Storting og regjering for å kunne gjøre om forslaget til en utjevningsordning fram til 2029. I dag kan vi takke regjeringen for å ha lyttet til våre innspill og meddele skolene at vi endelig har lyktes med arbeidet.

Bilde fra Finansdepartementet med statssekretærer Erlend Grimstad og Thomas Norvoll, og Audun Raaen fra Kristne Friskolers Forbund og Anne T. Wøien fra Folkehøgskolerådet.

I den foreslåtte premiemodellen vil virksomhetene kun faktureres for 50 prosent av endringspremiene som følge av at ansatte tar ut AFP før fylte 66 år. Tilsvarende reduseres tilbakebetalingen for frigjort premie ved at enkeltansatte ikke tar ut AFP før etter fylte 66 også med 50 prosent. I dag faktureres disse positive og negative endringspremiene fullt ut (100 prosent). Ved å kun fakturere 50 prosent av premiene vil dette gi den enkelte virksomhet økt forutsigbarhet og kontroll på egne kostnader.

Arbeids- og inkluderingsminister, Tonje Brenna. Bilde: regjeringen.no.

Siden dagens regelverk for AFP blir faset ut med 1962-kullet, vil det i årene 2025 – 2029 være færre ansatte som tar ut AFP. Endringen vil derfor gjøre at premiene samlet sett vil bli noe høyere i perioden 2025 – 2029 enn om endringen ikke blir innført. Det er viktig å merke seg at endringen ikke vil gi en økning i premienivået sammenlignet med nivået i 2023 og 2024, men at reduksjonen i premie som følge av utfasingen av dagens AFP regelverk i mindre grad vil tilfalle virksomhetene.


Endringen vil innføres med tilbakevirkende kraft fra 1.1.2023. Virksomheter som har mottatt endringspremier i løpet av 2023 som følge av ansatte som har tatt ut AFP, vil få en justering for dette i fakturaen for 6. termin.


I proposisjonen til Stortinget gjør regjeringen oppmerksom på at forslaget vil utgjøre en ekstrakostnad for Statsbudsjettet på 25 millioner for 2024, men at dette vil bli foreslått justert i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett for 2024 som kommer i mai.


Vi takker også Kristne Friskolers Forbund for et godt samarbeid.


Les forslaget her på side 3: Prop. 15 S (2023–2024) (regjeringen.no)Comments


bottom of page